Chi tiết tài liệu:  Bài 8. Sắp xếp và Lọc dữ liệu (Tin học 7)

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Bài 8. Sắp xếp và Lọc dữ liệu (Tin học 7)
Mô tả:
Tên File:Liên kết đến edit?usp=sharing&ouid=101912195127499860237&rtpof=true&sd=true
Kích thước File: Không rõ
Kiểu File:com/presentation/d/1VehhkY67-9ocmdHAZ-6jhqsphWFI1ojT/edit?usp=sharing&ouid=101912195127499860237&rtpof=true&sd=true (Kiểu Mime: : link)
Người gửi:quantri
Gửi ngày 01/07/2022 04:53
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:180 Tải xuống
Cập nhật: 29/07/2022 04:55
Trang chủ: